phương án đầu tư hiệu quả Empire City Thu Thiem SaleReal

phương án đầu tư hiệu quả Empire City Thu Thiem SaleReal

Thông tin căn hÙ 3PN Empire City

Empirecity là mÙt dñ án cñc kó lý thú n±m ngay khu đô thË xa l¡ Thç Thiêm t§m sông Sài Gòn chÉ vài chåc mét. VÛi thi¿t k¿ ki¿n trúc tòa tháp cáo 88 t§ng cà Nhïng tòa tháp xung quanh cao 40 t§ng. c¥p thành sàn hàng ngàn chung cư đ³ng c¥p VÛi c¥u trúc đ·c biÇt khác biÇt. VÛi nhiÁu d¡ng căn hÙ khác nhau, trong sÑ đó căn hÙ 3 phòng ngç thu hút ¥n tưãng ĐÑi vÛi c¥u trúc cơ sß v­t ch¥t chu©n mñc thưãng lưu, nÙi th¥t cao c¥p chu©n gu sinh sÑng quý tÙc. bên c¡ch cách k¿t c¥u khu chéc năng thích hãp lí, Các chung cư 3 phòng ngç sß hïu trang thi¿t bË nÙi th¥t đ³ng c¥p đÙc đáo đưãc nh­p kh©u të Các quÑc gia Châu Âu.

Bài vi¿t này, SaleReal s½ Khi¿n Khách hàng tiÁm hiÃu tưÝng t­n nÙi th¥t và cách c¥u trúc chung cư 3PN Empire City Thç Thiêm. nh±m Quý khách hàng có thà chÍn lña căn hÙ diÇn tích hãp lý nh¥t đà an cư.

c¥u trúc Các khu vñc chéc năng căn hÙ 3PN Empire City Thç Thiêm

chung cư 3PN Empire City Thç Thiêm đưãc k¿t c¥u theo xu hưßng mß nh±m t¡o sñ rÙng rãi cho môi trưÝng sinh ho¡t chung này. ChiÁu cao të thË trưÝng l¡i t§ng kho£ng 2,9-3mét. ĐÑi vÛi chiÁu cao hãp lí này s½ làm gian phòng khách mong mát m», rÙng rãi

hơn. cách thi¿t k¿ thË trưÝng, tưÝng, t§ng nhà cũng đưãc Nhïng chç k¿t c¥u đ§u tư, nghiên céu kù lưáng, phÑi phù hãp Các ch¥t liÇu có màu s¯c g§n giÑng nhau, t¡o thành sñ hài hòa.

sàn căn hÙ 3PN Empire City lót g× cao c¥p, VÛi vân thoa nÕi, t¡o đÙ bóng vëa nên. TưÝng sơn nhũ mËn, đëng bám båi, dÅ lau s¡ch và đëng bám båi b©n. Chân tưÝng căn hÙ 3PN cũng đưãc Ñp g× khÑi, đÙ dày kho£ng 15mm.

t§m thi¿t k¿ chung cư điÁu kiÇn nÙi th¥t trong chung cư căn hÙ 3PN Empire City

c¥u trúc khu phòng khách: khu vñc phòng khách và ban công liên thông diÇn tích rÙng nh­n ki¿n tÑi ưu. Cía chính cça căn phòng này đưãc c¥u trúc r¥t to. Căn phòng này có cía sÕ nhÏ trên tuy nhiên đ¿n đưãc l¯p r¥t nhiÁu khe thông gió Khi¿n cho căn phòng luôn có đưãc gió mát, thoáng đãng.

k¿t c¥u khu phòng ngç: Phòng ngç đưãc bÑ trí ĐÑi vÛi 2 m·t thoáng, chç vÇ sinh k¿t c¥u nép mình phía trong sÑ phòng ngç. môi trưÝng phòng ngç rÙng rãi nhưng đëng kém ph§n ¥m cúng.

khu vñc phòng ăn đưãc l¯p đ·t ngay khu vñc b¿p.

khu b¿p: đưãc đ§u tư đ§y đç Các nÙi th¥t të lavabo, SaleReal Team b¿p të, máy nóng mùi, kÇ treo, đèn trang trí. Ngoài nên bên c¡nh b¿p là khu vñc Logia gi·t phơi đưãc l¯p đ·t phía ngoài gian chç, ch× đây t¡o thà ti¿p nh­n ánh n¯ng gió thiên th¿.

NÙi th¥t khu vÇ sinh: c£ ba toilet t¡i căn hÙ 3PN Empire City đÁu đưãc c¥u trúc gÍn gàng, sàn nhà đưãc trang bË là lo¡i g¡ch chÑng trưãt.

mÙt vài y¿u tÑ phong thçy di chuyÃn kèm chung cư 3PN Empire City

chung cư ba phòng ngç Empire City đưãc chç đ§u tư Keppel Land k¿t c¥u khá sáng suÑt đà Quý khách hàng dù thuÙc cung m¡ng nào cũng có thà tiÁm cho mình chung cư VÛi bưÛc phong thçy phù hãp cung m¡ng. ĐÑi vÛi hai bưÛc không gian cía ban công là hưÛng Tây Nam và bưÛc Đông Nam, nhìn vÁ sông Sài Gòn, nh­n gió sông gây đëng khí cñc kó mát m».

- bưÛc Tây Nam: phù hãp VÛi Nhïng ngưÝi thuÙc cung Tây Té Tr¡ch.

- bưÛc Đông Nam: thích hãp ĐÑi vÛi Các ngưÝi thuÙc cung Đông Té Tr¡ch.

Tuy v­y Nhïng tÑ ch¥t phong thçy chÉ đem tính ch¥t tương đÑi, ra Khách hàng cũng đëng ra quá chú trÍng và Các y¿u tÑ chúng tôi cung c¥p hơn đây nh±m đà đưa thông tin tham kh£o, nh±m nh­n đưãc thông tin phong thçy cå thà Khách hàng có thà tìm l¡i Nhïng trang thông tin chuyên môn vÁ phong thçy, coi hưÛng nhà bưÛc cía đê đưãc gi£i đáp tưÝng t­n nh¥t.

t¡i trong sÑ Các chung cư Empire city nhà nhân luôn nh­n đưãc không khí tươi l¡ và bưÛc view lí tưßng nhìn vÁ b¿n B¡ch бng. Ngay ß căn hÙ cça mình, Quý khách hàng t¡o kh£ năng ng¯m nhìn ninh c£nh thành phÑ, sông Sài Gòn thơ mÙng thÝi kó đ¹p nh¥t chính là lúc đêm vÁ.

Ngoài Các tiÇn ích nÙi khu mà dñ án mang tÛi cho cư dân, VÛi đËa th¿ thu­n tiÇn liên k¿ Các khu đô thË lÛn và đ³ng c¥p như trung tâm thành phÑ Qu­n 1 (5 phút qua h§m Thç Thiêm), khu đô thË SaLa Đ¡i Quang Minh, khu đô thË Th¡nh Mù Lãi, khu đô thË An Phú yên Khang, Th£o ĐiÁn,... Empire City thu­n lãi Làm ngưÝi dân ß đây đưãc hưßng trÍn v¹n Nhïng tiÇn ích, dËch vå mà Các khu đô thË lÛn m¡nh này đem l¡i như Cantavil An Phú, trưÝng quÑc t¿ TAS, AIS, bÇnh viÇn quÑc t¿ AIH, Sài Gòn Square, Diamond Plaza, Bitexco Tower,...

trên đây là thông tin căn hÙ 3PN Empire City, hi vÍng thông tin mà SaleReal cung c¥p s½ Giúp nghi hơn cho Quý khách trong sÑ viÇc lña chÍn và tifm ki¿m chung cư ưng ý nh¥t cho gia đình Quý khách. nên TÕng quan thông tin thË trưÝng, bÝ b¿n bán chi ti¿t, tư v¥n vÁ tài chánh, phương pháp đ§u tư, quý khahcs cũng ca thà liên hÇ trñc ti¿p ĐÑi vÛi chung tôi đà có đưãc Nhïng gi£i đáp t­n tình nh¥t.