10 cách sẽ giúp anh đến du an Estella Heights SaleReal

10 cách sẽ giúp anh đến du an Estella Heights SaleReal

Ti¿n đÙ xây dñng dñ án Estella Heights

chç đ§u tư Keppel Land và công ty Ti¿n PhưÛc chính là chç đ§u tư cça dñ án Estella Heights, là mÙt dñ án t¡o quy mô bao gÓm 4.7 hecta gÓm 872 công trình căn hÙ và biÇt thñ, dñ án tÍa l¡c giïa lòng khu đô thË An Phú, Qu­n 2.

dñ án đã đưãc xây đ¿n đâu? t¡o Các h¡ng måc nào đưãc xây dñng trong http://canhoquan2.today/du-an/estella-heights/ sÑ dñ án? Bài vi¿t dưÛi đây là câu tr£ lÝi cça công ty SaleReal vÁ Các viÇc đang th¯c m¯c vÁ bên Quý khách đang quan tâm l¡i dñ án.

Ti¿n đÙ xây dñ án Estella Heights

Theo như đã th¥y, dñ án Estella Heights đã cháy hàng vào đãt 1 chào bán hàng, hiÇn ß. chç đ§u tư đang ti¿n hành g¥p rút nh±m triÃn khai thÝi điÃm 2. dñ án này s½ bßi tÕ th§u chính cça dñ án là Cofico gánh vác trÍng trách thi công 2 tòa tháp bao gÓm tòa tháp 3 và tòa tháp 4, hiÇn ß, chç th§u đang phát triÃn ß giai đo¡n đÕ bê tông sàn t§ng 26, Song song đó vëa triÃn khai công tưÝng g¡ch t¡i t§ng 18 và tô tưÝng t§ng 5.

dñ án Estella Heights đưãc triÃn khai qua 2 thÝi điÃm. Quý 2 năm 2018 Nhïng Quý khách hàng mua nhà t¡i giai đo¡n 1 đã dÍn vô an cư. Các chung cư thÝi điÃm 2 cũng đang đưãc Nhïng công nhân và kù sư Hòa Bình triÃn khai Các công đo¡n cuÑi cùng vÛi. dñ án đang chu©n bË c¥t nóc và ti¿n hành thi công nÙi th¥t đÓng bÙ.

Theo dñ án như đã thÏa thu­n ban đ§u, vào Quý 1 ho·c Quý 2 năm 2019 căn hÙ s½ đưãc bàn giao tÛi tay Khách hàng.

bên c¡nh ti¿n đÙ bàn giao cça dñ án, k¿t c¥u cơ sß v­t ch¥t trong dñ án cũng cñc kó đa d¡ng VÛi thå c¥u trúc đem ý tưßng 5 sao, chç đ§u tư đã có mÙt dñ án xây dñng Các tiÇn ích đà đáp éng nhu c§u đÝi sinh sÑng cça ngưÝi dân.

n±m lÍt lòng giïa nên phÑ Qu­n 2 và liên k¿ khu đô thË Th£o ĐiÁn, The Estella,.. nhưng tiÇn ích dñ án đëng hÁ thua kém Các dñ án c­n kÁ, VÛi sñ k¿t c¥u khôn ngoan cñc kó nh¡y bén giïa tñ nhiên ĐÑi vÛi con ngưÝi, y¿u tÑ này mang đ¿n càng cuÙc sinh sÑng năng đÙng cho cư dân ß dñ án.

gÓm 20 tiÇn ích đ³ng c¥p, điÃn hình:

- gia nh­p dñ án chính là sñ xu¥t hiÇn cça phòng b£o vÇ, đây là khu vñc điÁu phÑi tr­t thiên và b£o vÇ khu dñ án VÛi nhân mĩ b£o vÇ túc trñc 24/24.

- Ti¿p theo chánh là đài phun nưÛc, ß đây đưãc l¯p nh±m làm tăng sñ th©m mù cça dñ án.

- khu dành riêng biÇt cho bãi đ­u xe hơi, đưãc bÑ trí ĐÑi vÛi càng không gian thoáng mát, rÙng rãi. t¡i đây đưãc bÑ trí chu×i camera, gia chç có thà yên tâm vÁ y¿u tÑ này.

- bà bơi tiêu chu©n đó chính là ch× nh±m cư dân căn hÙ cao c¥p qu­n 2 t¡o kh£ năng thÏa séc bơi lÙi giïa t§m n¯ng Sài Gòn, Quý khách t¡o kh£ năng l¡i đây đà t­n hưßng phút giây thư giãn.

- bên c¡nh đ¥y t¡o hÓ bơi dành cho riêng cho tr» em đưãc xây dñng VÛi đÙ cao trung bình, thích hãp ĐÑi vÛi Các em nhÏ có kh£ năng bơi lÙi càng cái tho£i mái.

- khu vñc gi£i trí tr» em đó chánh là điÃm tÕ chéc Các ho¡t đÙng Khi¿n tr» em đưãc hÍc t­p và gi£i trí cùng vÛi b¡n bè trang léa.

- VưÝn nưÛng BBQ chính là ch× đà mái chéc Nhïng buÕi tiÇc bên gia đình và ngưÝi thân, Quý khách có kh£ năng thÏa thích gi£i trí và vui chơi quây qu§n bên Nhïng ngưÝi thân ưa.

đà xây thå riêng biÇt, bên c¡nh đ¥y t¡i căn hÙ chung cư qu­n 2, Keppel Land đã xây dñng thêm Các tiÇn nghi đ³ng c¥p hơn đà t¡o thå nh¥n m¡nh, điÃn hình như:

xây dñng khu vñc trung tâm kinh doanh quÑc tiÅn ĐÑi vÛi hàng nghìn công trình rÙng lÛn m¡nh không thua kém càng khu trung tâm Parkson Cantavil hiÇn t¡i.

hÓ c£nh quan đưãc bÑ trí rÙng lÛn m¡nh ngay giïa dñ án Estella Heights: xây dñng thi¿t tháp ĐÑi vÛi thå c¥u trúc như tiÃu c£nh, vưÝn hoa và bao quanh đ¥y chính là khu vñc tiÇc nưÛng, khu thư giãn.

phía c¡nh đ¥y, thi¿t k¿ sân golf, vưÝn trên cao theo cách resort cũng gây ch× khác biÇt ĐÑi vÛi Nhïng dñ án k¿ bên.

Ngoài nên, chç đ§u tư căn hÙ chung cư Estella Heights còn k¿t c¥u Các tiÇn nghi gi£i trí như phòng chi¿u phim, phòng karaoke t¡o sµn t¡i dñ án, phåc vå cho đòi hÏi vui chơi cça dân cư.

khu vñc rèn luyÇn séc khÏe chánh là nơi đưãc chç đ§u tư l¯p đ·t Các khu vñc như sân tennis, sân bóng rÕ, t¥t c£ đÁu r¥t thích hãp VÛi thà rèn luyÇn cça ngưÝi dân.

bà bơi tràn đưãc c¥u trúc nhïng mô hình đà thÏa mãn nhu c§u bơi lÙi cça ngưÝi dân gÓm hÓ bơi tràn, bà bơi bÑn mùa, bà bơi tr» em, bà bơi ngưÝi m¡nh, hÓ t¡o sóng,.. toàn bÙ đÁu sµn sàng đáp éng cho cư dân.

Công mĩ cây non s½ có nhiÇm vå mang đ¿n b§u không khí ß dñ án luôn đưãc trong lành, s¡ch s½ và Giúp dân cư t¡o thêm nhïng điÁu kiÇn non mát đà vui chơi, gi£i trí.

khu tiÇc nưÛng ngoài trÝi BBQ s½ là điÃm mà Quý khách hàng t¡o kh£ năng mái chéc Nhïng bïa tiÇc tùng, party, sinh nh­t trong môi trưÝng rÙng lÛn, thoáng mát và mát m».

cùng đ¥y, m¡ng lưÛi yên toàn t¡i Estella Heights cũng đưãc đ£m b£o ĐÑi vÛi đÙi ngũ b£o vÇ chuyên nghiÇp, trang thi¿t bË phòng chÑng cháy nÕ tân ti¿n cùng chu×i b£o m­t tuyÇt đÑi cho căn hÙ Quý khách.

hơn đây là bài vi¿t chia s» vÁ ti¿n đÙ xây dñng dñ án Estella Heights cça nhóm chuyên gia SaleReal. Hy vÍng bài vi¿t cung c¥p cho Quý khách hàng nhïng tin téc bÕ nghi.