10 yếu tố khiến du an eco green quan 7 hấp dẫn người trẻ

10 yếu tố khiến du an eco green quan 7 hấp dẫn người trẻ

Thông tin tiÇn nghi Eco Green Sài Gòn có gì?

Eco Green Sài Gòn đưãc t­p đoàn Xuân Mai Corp triÃn khai trong sÑ năm 2018, hình thành mÙt hÇ thÑng tiÇn ích cao c¥p bên trong Nhïng Eco Green Sài Gòn căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn đ·c biÇt đ³ng c¥p như Các căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn năm sao mà Quý khách hàng thưÝng th¥y ß Các quÑc gia tiên ti¿n trên v­y giÛi ©n chéa.Đ£m b£o đáp éng đưãc t¥t c£ Các ho¡t đÙng sinh ho¡t cũng như đòi hÏi gi£i trí cça ngưÝi dân dñ án.

Theo Các nào chç đ§u tư công bÑ thì nÙi th¥t chung cư Eco Green Sài Gòn Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đưãc mô phÏng theo môi trưÝng cơ sß v­t ch¥t cça Nhïng chung cư Eco Green Sài Gòn Dubai.

Hãy cùng SaleReal Team Khái quát rõ hơn vÁ tiÇn ích dñ án Eco Green Sài Gòn và c­p nh­t thêm mÙt sÑ thông tin l¡ cça dñ án qua bài vi¿t dưÛi.

du an eco green quan 7

Thông tin tiÇn ích Eco Green Sài Gòn

tiÇn ích dñ án Eco Green Sài Gòn t¡o §y đç Các tiÇn nghi cao c¥p đ³ng c¥p giành cho giÛi thưãng lưu như công viên bao quanh dñ án; bà bơi vào cñc, khu vñc bÓn massage, khu BBQ ngoài trÝi, khu vñc chơi cho tr» em, khu làm v¥n đÁ và ti¿p khách sang ch£nh. Phòng đa chéc lñc, khu vñc thà dåc thà thao, thư viÇn, game, phòng meeting room, bà bơi vô tuyÇt 1000m2 n±m t§ng 6 lÙ tñ....Ý tưßng thi¿t k¿ cơ sß v­t ch¥t dñ án đưãc thi¿t k¿ mô phÏng të Các nên phÑ danh sÑng b­c nh¥t hơn th¿ giÛi.

Thé mÙt, Công viên cây non và Nhïng tuy¿n đưÝng nÙi bÙ dñ án Eco Green Sài Gòn khá rÙng lÛn t¡o sân vưÝn rÙng rãi, đưÝng di chuyÃn nÙi bÙ tr£i dÍc toàn khu vñc, Khi¿n cư dân d¡o bÙ, thà thao dưáng sinh tëng sáng. Cây cÑi bao quanh. đëng khi trong lành thông thoáng, phù hãp VÛi đÝi an cư cça dân cư ưa thích mÙi trưÝng g§n gũi VÛi tñ v­y.

t¡i công mĩ trung tâm t¡o khu vñc sân vưÝn nh±m mái chéc tiÇc nưÛng BBQ cho dân cư vào dËp cuÑi tu§n nh±m xây c£m giác xa l¡, l¡, thư gi£n và quây qu§n bên gia đình, ngưÝi thân Nhïng buÕi cuÑi tu§n sum hÍp, k¿t nÑi tình thân.

eco green saigon

Thé hai, phòng t­p thà hình Eco Green Sài Gòn có quy mô 400m2 k¿t c¥u trên t§ng 2 có bưÛc view nhìnhÓ bơi cñc h£o t¡i đây, mÍi ngưÝi có kh£ năng vëa t­p luyÇn VÛi Các thi¿t bË máy móc tiên ti¿n đưãc đÙi ngç giáo mĩ, hu¥n luyÇn mĩ đào t¡o bài b£n, vëa ng¯m nhìn quang c£nh xung quanh càng cái tho£i mái, đà thư thái, gi£i to£ stress sau Nhïng giÝ khi¿n v¥n đÁ căng th³ng. Ngoài ra viÇc k¿t c¥u phòng t­p thà hình theo chu©n mñc quÑc t¿ còn Làm ngưÝi dân ti¿t kiÇm đưãc t¡i gian và kinh phí di chuyÃn l¡i.

Thé 3, bà bơi Eco Green k¿t c¥u tràn theo chu©n mñc Singapore đưãc chia ra nên hai khu dành cho ngưÝi m¡nh và tr» em VÛi đÙ sâu hãp.

c¥u trúc rÙng lên tÛi Eco Green Sài Gòn 3.000m2, bà bơi ngưÝi lÛn m¡nh có l¯p Nhïng đưÝng dài chìm sau m·t nưÛc. khu vñc hÓ bơi tr» em có c¥u trúc ngay phía c¡nh các trò chơi dưÛi nưÛc, Nhïng bé t¡o thà vëa vui đùa vëa hÍc bơi và k¿t giao các ngưÝi b¡n xa l¡, hãp cho sñ phát triÃn vÁ trí tuÇ l«n thà tr¡ng cça tr» nhÏ.

khu vñc bà bơi ngưÝi m¡nh t¡o trang bË gh¿ n±m thư thái xung quanh bà bơi, gh¿ ngÓi trò chuyÇn t¡o ô dù lÛn m¡nh che xung quanh hÓ bơi. Quý khách có thà n±m và thư giãn nghe các b£n nh¡c, nhâm nhi vài ly rưãu... đ¥y là mÙt tr£i nghiÇm khá lý thú. Ho·c t¡o kh£ năng t¯m n¯ng hơn Nhïng gh¿ dài lÛn m¡nh t¡o tÕ che, sân t¯m n¯ng ngay t¡i phía c¡nh bà bơi, đưãc bao bÍc do vưÝn nghÇ thu­t quanh hÓ bơi.

chung cu eco green

Ngoài ra c£nh thà bên ngoài hÓ bơi Eco Green cũng đưãc Nhïng ki¿n trúc sư chú trÍng. c¥u trúc đưÝng https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/ dạo bÙ đưãc Ñp đá granite quanh khuôn viên hÓ bơi. t¡o thành không gian c£nh quan, đ³ng c¥p, s¡ch s», mát m».

TrưÝng M§m non dñ ki¿n đ·t t¡i khu công mĩ trung tâm rÙng lÛn m¡nh, VÛi Nhïng lÛp d¡i të lÛp chòi, m§m và lÛp lá. vì ©n chéa vË th¿ r¥t hoàn mù nh±m Làm ngưÝi dân an tâm, đëng nên gíi con đi xa, vëa m¥t thÝi gian đưa đón, vëa đëng đ£m b£o đưãc an ninh cho bé. ĐÙi ngũ giáo viên chuyên nghiÇp, yêu tr», sµn sàng chËu khó, chăm sóc Các bé t­n tình, chu đáo.

DËch vå tiÇn ích v§ y t¿ gÓm bÇnh viÇn nÙi khu, Nhïng dËch vå y tiÅn cũng đưãc b£o đ£m VÛi đÙi ngũ nhân viên, bác sĩ y đéc, chuyên nghiÇp, t­n tâm VÛi nghê bao gÓm phòng khám, phòng y t¿, bÇnh viÇn luôn ho¡t đÙng đÁu đưãc ho¡t đÙng xuyên suÑt, và có c£ phòng cung c¥p céu cho Nhïng Trong trưÝng hãp bÇnh n·ng b¥t tr¯c, trưÛc lúc chuyÃn tÛi Eco Green Sài Gòn Các bÇnh viÇn trung ương.

can ho eco green quan 7

tiÇn nghi vÁ văn hóa, giáo dåc t¡i khu vñc Qu­n 7 và khu Phú h£o Hưng gÓm ĐH NguyÅn thành ra, Tôn Đéc Th¯ng, RMIT, QT Canada (CISS), QT Hàn QuÑc, trưÝng quÑc t¿ Anh-ViÇt (BVIS)...

hơn đây là Nhïng thông tin vÁ căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn Eco Green, hi vÍng Nhïng thông tin vëa cung c¥p phía trên s½ Giúp nghi trên cho Quý khách hàng trong sÑ viÇc tìm ki¿m căn hÙ Eco Green Sài Gòn cho c£ nhà mình. TÕng quát thông tin vÁ thË trưÝng, vÁ viÇc đ§u tư căn hÙ Eco Green Sài Gòn khu Nam Sài Gòn, gi£i pháp kinh t¿. Quý khách hàng vui lòng liên hÇ trñc ti¿p ĐÑi vÛi Nhïng chuyên gia b¥t đÙng s£n SaleReal nh±m đưãc tư v¥n th­t cå thÃ.

Thông tin và nay gian mß bán căn hÙ Eco Green Sài Gòn xa l¡ Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ đưãc SaleReal c­p nh­t sÛm nh¥t l¡i Eco Green Sài Gòn Quý khách. Theo thông tin dñ sáng thì dñ án s½ đưãc triÃn khai chào bán giai đo¡n mÙt vào đ§u 5 2019.